Place zabaw – normy prawne

Podziel się:
Ani przepisy prawa budowalnego, ani przepisy techniczne nie zawierają definicji pojęcia "plac zabaw". Nie oznacza to jednak, że pojęcie to nie może ulec skonkretyzowaniu. Jeśli więc obszar obejmujący zbiór wszystkich elementów zespołu modułowego (zabawek) został wyodrębniony z przestrzeni za pomocą ogrodzenia, to powstały w ten sposób teren tworzy bez wątpienia plac zabaw. W konsekwencji brak jest podstaw, aby odległości od placu zabaw do innych obiektów budowlanych liczone były w odniesieniu do poszczególnych elementów placu.

Fot. FlickrFot. Flickr
Przepis § 40 ust. 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), wprowadza wymóg zachowania odległości od placów zabaw do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie wielorodzinnej niezależnie od charakteru przestrzeni (ogólnodostępna czy zamknięta).

Plac zabaw - jako zespół obiektów małej architektury - jest budowlą, której budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 3 pkt 4 lit. c Prawa budowlanego obiektami małej architektury są niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Natomiast przepis art. 3 pkt 3 tej ustawy stanowi, że budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. W literaturze wyrażany był pogląd, że nie będzie mógł być potraktowany jako obiekt małej architektury "urządzony plac zabaw" z piaskownicami, huśtawkami, drabinkami itd., stanowiący "ogródek jordanowski" (ogródek zabaw dla dzieci), pomimo, iż poszczególne z urządzeń wchodzących w skład wyposażenia tego obiektu zalicza się do obiektów małej architektury (Prawo budowlane.

Fot. FlickrFot. Flickr

Plac zabaw jako miejsce publiczne

„Miejscem publicznym" w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 p.b. jest miejsce ogólnodostępne, otwarte, a więc miejsce, z którego korzystać może nieograniczona liczba osób, niezależnie od tego komu przysługuje prawo własności danej nieruchomości. Nie można generalnie przyjąć, że plac zabaw znajdujący się na nieruchomości będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej nie jest miejscem publicznym. W każdym przypadku należy ustalić, czy do danego miejsca dostęp może mieć każdy, czy tylko ograniczona liczba osób np. właściciele określonej nieruchomości.
REKLAMA:

Usytuowanie placu zabaw

Skoro plac zabaw, jako obiekt małej architektury, jest obiektem budowlanym to obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna:

Ustawa prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.)
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#czytelnia #prawo #obud #Porady prawne

Więcej tematów: