Zakaz obrotu produktem oznacza zwrot lub nakaz jego zniszczenia

Podziel się:
W sytuacji, kiedy sprzedawca materiałów budowlanych otrzyma zakaz obrotu określoną partią tych materiałów, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zwrot zakwestionowanego towaru do producenta lub uprawnionego importera i odzyskanie zainwestowanych pieniędzy. Jeżeli jednak z jakichś powodów okaże się to niemożliwe, sprzedawca musi dokonać zniszczenia lub utylizacji materiałów, wobec których orzeczono zakaz obrotu.

Zakaz obrotu produktem oznacza zwrot lub nakaz jego zniszczeniaChcąc prawidłowo przeprowadzić proces zniszczenia materiałów, sprzedawca zobowiązany jest do:

- dostosowania metody zniszczenia do konkretnego materiału w taki sposób, by ostatecznie uniemożliwić jego dalsze zastosowanie w obiektach budowlanych. Niedopuszczalne jest więc nieodpłatne przekazanie wadliwych wyrobów osobom postronnym, lub ich sprzedaż jako materiałów niepełnowartościowych. W takiej sytuacji nie ma bowiem gwarancji, że wybrakowane materiały nie zostaną wykorzystane w obiekcie budowlanym.
REKLAMA:

- przeprowadzenia zabiegów zniszczenia w taki sposób, by nie doprowadzić do skażenia środowiska (jest to szczególnie ważne, w przypadku wyrobów szeroko pojmowanej chemii budowlanej). Znaczna część wyrobów może być zniszczona przez sprzedawcę we własnym zakresie, jednak część z nich podlega określonym rygorom dotyczącym zniszczenia lub utylizacji i sprzedawca musi się do nich stosować.

- udokumentowania wykonania decyzji o zakazie dopuszczenia wadliwych materiałów do obrotu

Organ wydający decyzję zakazu ma obowiązek sprawdzenia, czy została ona wykonana. W związku z tym sprzedawca powinien pamiętać, że będzie musiał udowodnić zniszczenie lub utylizację wadliwych wyrobów. W przeciwnym razie naraża się na zarzut udaremnienia wykonywania czynności kontrolnych i na wszczęcie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do przymusowego wykonania decyzji. Udowodnienie wykonania decyzji nastąpić może na kilka sposobów: przez okazanie faktur korygującej dokumentującej zwrot wadliwych materiałów do producenta, umowy i faktury dokumentującej przekazanie materiałów do utylizacji, lub protokołu zniszczenia, jeżeli sprzedawca wykonuje decyzję we własnym zakresie. Dowodem może być wszystko, co może doprowadzić do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem. Dopuszcza się więc także zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Jeżeli przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Materiały Budowlane
#wiadomości #prawo #przeglad_prasy #wydawnictwa

Więcej tematów: