III edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 – zrównoważony rozwój w czasie pandemii Covid-19 - komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Podziel się:
W obliczu pandemii Covid-19 działania wspierające i promujące zrównoważony rozwój zyskują na znaczeniu – to konkluzja dyskusji, która odbyła się podczas III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030.

MRPiT jest krajowym koordynatorem wdrażania w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals, SDGs) i zaprosiło do udziału w tegorocznym Forum szereg przedstawicieli biznesu, instytucji i organizacji. Celem spotkania była dyskusja nad perspektywami wdrażania programu zrównoważonego rozwoju do 2030 r., w sytuacji pandemii koronawirusa, a także zweryfikowanie wspólnej determinacji do dalszego działania. Z uwagi na reżim sanitarny spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji.

– Pandemia wpłynęła na wszystkie obszary objęte celami zrównoważonego rozwoju – od zdrowia poprzez gospodarkę, czy kwestie społeczne po klimat – podkreślił w wystąpieniu otwierającym spotkanie wiceszef resortu Marek Niedużak.
REKLAMA:

– Pokazała również, jak niezwykle ważne jest zintegrowane podejście do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, także w procesie wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Dlatego Agenda 2030 może i powinna być drogowskazem do lepszej odbudowy po kryzysie – zaznaczył Marek Niedużak.

Wiceminister wskazał na szybkie i bezprecedensowe działania podejmowane przez polski rząd w odpowiedzi na kryzys.

Jak mówił: – Pierwsze tarcze antykryzysowe koncentrowały się na działaniach osłonowych, które miały na celu dostarczenie płynności, utrzymanie miejsc pracy oraz przetrwanie jak największej liczby podmiotów na rynku. Teraz sytuacja jest inna, a działania realizowane są dwutorowo, stosownie do potrzeb przedsiębiorców oraz aktualnego stanu gospodarki. Tym drugim kierunkiem jest koncentracja na tworzeniu rozwiązań wspierających prowadzenie działalności i rozwój polskich firm.

Podkreślił również: – Rząd prowadzi prace nad rozwiązaniami proinwestycyjnymi i prorozwojowymi, które wzmocnią kondycję i konkurencyjność przedsiębiorstw, takich jak, np. estoński CIT czy ulga na robotyzację, planuje również wprowadzenie statusu inwestora strategicznego.

Wiceminister Niedużak zaznaczył też: – Polska jest jednym z głównych beneficjentów Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Opracowywany obecnie Krajowy Plan Odbudowy na lata 2021-23 pozwoli na wprowadzenie cyfryzacji i modernizacji polskiej gospodarki w duchu zrównoważonego rozwoju, w zgodzie z Agendą 2030. To pozwoli wyjść naszej gospodarce na prostą, ożywić jej wzrost i uczynić ją silniejszą oraz bardziej odporną na inne wyzwania w przyszłości.

Natomiast minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił: - Na odbudowę gospodarek po pandemii koronawirusa krajowe rządy i instytucje Unii Europejskiej przewidują ogromne środki. Polska musi wykorzystać je mądrze, aby jednocześnie zmierzyć się z wieloma wyzwaniami rozwojowymi i ekologicznymi.

Minister zapowiedział, że jego resort szczególnie będzie koncentrował się na trzech celach zrównoważonego rozwoju: – Zapewnienie dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej, nowoczesnej i po przystępnej cenie energii; dobrego zdrowia i poprawy jakości życia, do którego zalicza się dbanie o odpowiednią jakość powietrza oraz tworzenia zrównoważonych miast i społeczności, to cele, na których chcemy się koncentrować – poinformował minister Kurtyka.

W trakcie Forum, eksperci, m.in. Banku Światowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacji Centrum Cyfrowe oraz UN Global Compact Network Poland, a także przedstawiciele organizacji, pracodawców oraz młodzieży dyskutowali m.in. nad tym, w jaki sposób ten bezprecedensowy wysiłek w kierunku odbudowy po kryzysie będzie wpływać na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego. Rozmawiano również o roli zainteresowanych stron – partnerów, organizacji i biznesu – w procesie odbudowy.

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 – wymiana doświadczeń na rzecz zrównoważonego rozwoju

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 to platforma merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy między różnymi środowiskami. Jej celem jest zrównoważony rozwój oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zainicjowano w 2017 r. Jest ono rozszerzane co roku o kolejne instytucje, biznes, organizacje – obecnie liczy już ponad 140 sygnatariuszy.

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich podmiotów, którym bliska jest działalność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oprócz złożenia podpisu pod deklaracją, sygnatariusze zachęcani są do przekazania indywidualnego zobowiązania tzw. commitmentu, w którym potwierdzają realizację konkretnych działań lub projektów na rzecz Agendy 2030.

W trakcie Forum do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce przystąpili kolejni sygnatariusze.

Agenda 2030 – cele i zadania

Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) został przyjęty przez 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Agenda 2030 to uniwersalny plan rozwoju dla świata, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Koncentruje się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Zmiany transformacyjne Agendy 2030 ujęto w zasadzie 5 P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership):

• Ludzie (People) - możliwość korzystania z powszechnych praw człowieka i osiągnięć gospodarczych przez wszystkich ludzi; równy dostęp do zasobów ekonomicznych, naturalnych, podstawowych usług, ziemi, technologii i finansów,

• Planeta (Planet) - zbudowanie modelu rozwoju sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu i większemu włączeniu społecznemu; racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego dla osiągnięcia lepszej jakości życia oraz rozwiązywanie problemu ubóstwa,

• Dobrobyt (Prosperity) - tworzenie miejsc pracy i zapewnienie inkluzywnego rozwoju; wykorzystanie nowych technologii i potencjału biznesu dla zapewnienia dostępu do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności, transportu, telekomunikacji, ułatwianie podejmowania działalności gospodarczej, inwestowania, wymiany handlowej; praca na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

• Pokój (Peace) - budowanie skutecznych, sprawiedliwych, otwartych i odpowiedzialnych instytucji gwarantujących wzmocnienie roli prawa, włączenie społeczne i współdecydowanie; wzmocnienie roli i odpowiedzialności instytucji wspierających rządy prawa, prawo własności, wolność słowa i mediów, wolność polityczna, dostęp do sprawiedliwości, niedyskryminowanie kogokolwiek.

• Partnerstwo (Partnership) - globalne partnerstwo polegające na solidarności, współpracy, odpowiedzialności i przejrzystości podejmowanych działań; dotyczy to partnerstwa pomiędzy rządami, administracją lokalną, regionalną, środowiskami naukowymi, biznesem i wszystkimi zainteresowanymi stronami i grupami.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: mr.gov.pl
#wiadomości #prawo #konferencja

Więcej tematów: