GUS - Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2012 r

Podziel się:
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

GUS - Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2012 r
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 5,2% wyższa niż przed rokiem, ale o 2,3% niższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4% wyższym w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów – o 17,7%, urządzeń elektrycznych – o 11,5%, artykułów spożywczych – o 10,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych, papieru i wyrobów z papieru – po 8,5%, wyrobów z metali – o 8,0% oraz maszyn i urządzeń – o 6,9%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 7,9%, mebli – o 5,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 4,7%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,8% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 1,1%.
REKLAMA:

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była wlipcu br. niższa o 8,8% niż przed rokiem i o 7,1% w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,8% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% w porównaniu z czerwcem br.

Spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa zarówno w porównaniu z lipcem ub. roku, jak i czerwcem br. W stosunku do lipca ub. roku w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja spadła o 12,9%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków o 6,6%, a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,1%.

W porównaniu z czerwcem br. spadek produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 12,0%, roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 6,3%, a w jednostkach realizujących głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 4,8%.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja budowlano-montażowa była o 4,8% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: GUS
#wiadomości #prawo #GUS

Więcej tematów: