Jakie budowy bez pozwolenia i zgłoszenia

Podziel się:
Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa:

- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
- obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi; (wymagane jest zgłoszenie w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych).
- ogrodzeń (wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m )
- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
- tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
- znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
- instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
REKLAMA:

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

- instalowaniu krat na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków );
- instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m);
- montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (art. 31 Prawa budowlanego).

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur:

- budować na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane).
Do zgłoszenia budowy przyłączy należy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
- bez zgłoszenia (art. 29a ustawy - Prawo budowlane).
W przypadku budowy bez zgłoszenia inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy - w zależności od rodzaju przyłącza - Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: chemia
#inwestycje #prawo #nieruchomości #chemia #poradnik #Prawo - tematy pozostałe

Więcej tematów: