Na co nie potrzeba pozwolenia na budowę

Podziel się:
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane):

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
- płyt do składowania obornika,
- szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
- naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
- suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
- indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
- wiat przystankowych i peronowych;
- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
- parkometrów z własnym zasilaniem;
- boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
- zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a/ cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b/ uprawiania wędkarstwa,
c/ rekreacji;
- opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
- pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
- urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a/ posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b/ punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c/ piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
- obiektów małej architektury;
- ogrodzeń;
- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
- tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
- znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
- instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
REKLAMA:

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na (art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane):

- remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
- dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
- utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
- instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
- wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a/ ziemnych stawów hodowlanych,
b/ urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
- wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
- przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
- przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
- wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
- instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
- instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;
- montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka (art. 31 ustawy - Prawo budowlane):

- budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
- obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: chemia
#inwestycje #prawo #nieruchomości #chemia #poradnik #Prawo - tematy pozostałe

Więcej tematów: