CIECH ogranicza skutki spowolnienia gospodarczego w II kw. br. - segment sodowy z wysoką marżą, dobre wyniki biznesu Agro

Podziel się:
W drugim kwartale 2020 roku Grupa CIECH wypracowała nieznacznie wyższy znormalizowany wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (153 mln zł vs 151 mln zł)1, jednocześnie notując spadek przychodów o 7 proc. w wyniku załamania aktywności gospodarczej. Szybka reakcja na gospodarcze skutki pandemii koronawirusa oraz skuteczna realizacja inicjatyw podjętych jeszcze przed lockdownem sprawiły, że Grupa wypracowała wyższą marżę EBITDA (z), niż przed rokiem, z działalności powtarzalnej (22,1 proc. vs 20,3 proc.). W wymagającym otoczeniu Grupa kontynuowała realizację strategii na lata 2019-2021, w tym przede wszystkim budowę warzelni soli w Niemczech, inicjatywy zwiększające efektywność produkcji, a także przegląd aktywów, co w przypadku biznesu Żywic zostało zwieńczone podpisaniem wstępnej umowy sprzedaży o korzystnych dla akcjonariuszy parametrach. Dodat

- Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za drugi kwartał 2020 r. wyniosły 689 mln zł wobec 7441 mln zł w tym samym okresie minionego roku. Spadek był wywołany pogorszeniem sytuacji gospodarczej na świecie w wyniku pandemii koronawirusa i zamknięciem poszczególnych gospodarek.
- EBITDA (Z) na działalności kontynuowanej (czyli po wyłączeniu wyniku zatrzymanego zakładu w Rumunii i działalności biznesu Żywic) wyniosła 153 mln zł wobec 151 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (z) liczona w ten sposób wyniosła 22,1% wobec 20,3% przed rokiem. Poprawa marży to efekt szybkiej reakcji na spowolnienie gospodarcze i koncentracji na doskonaleniu efektywności biznesowej w wymagającym otoczeniu.
- Na poziomie netto Grupa zanotowała księgową stratę w wysokości blisko 5 mln zł, spowodowaną jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niegotówkowym (różnice kursowe, rezerwy związane z podatkiem dochodowym). Na koniec II kwartału Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 681 mln zł, a w drugim kwartale zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 303 mln zł, uwolniła blisko 100 mln zł kapitału obrotowego, wskutek m.in. uruchomienia faktoringu, i obniżyła zadłużenie netto o 113 mln zł.
- Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,47 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16).

Grupa kontynuuje realizację flagowego projektu inwestycyjnego – budowy nowej warzelni w Niemczech, której ukończenie jest przewidziane na drugi kwartał 2021 roku. CIECH pracuje również nad dalszą poprawą efektywności produkcji i wydajności energetyki oraz obniżaniem emisji CO2.
REKLAMA:

- Drugi kwartał był okresem bezprecedensowego zatrzymania aktywności gospodarczej spowodowanego pandemią. Zareagowaliśmy szybko, a dodatkowo efekty przyniosły działania podjęte jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa, szczególnie w obszarze usprawniania procesów produkcji, sprzedaży oraz zwiększania płynności finansowej. W rezultacie ograniczyliśmy skutki spowolnienia, a reakcja po stronie kosztowej i elastyczność naszych sił sprzedażowych pozwoliła na obronę wysokiej marży Grupy. Dobre wyniki biznesu Agro potwierdzają celowość strategii dywersyfikacji działalności CIECH, a udana transakcja sprzedaży Żywic przeprowadzana w wymagającym okresie potwierdza wysokie kompetencje naszego zespołu – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W głównym biznesie – produkcji i sprzedaży sody – spadek sprzedaży wskutek osłabienia popytu wywołanego lockdownem był mniejszy niż w przypadku innych producentów sody o globalnym zasięgu. Dostępne dane o eksporcie sody kalcynowanej z państw, gdzie działają najwięksi producenci tego surowca, wskazują na spadek o 37 proc. w przypadku USA czy ponad 20 proc. w Turcji. Tymczasem w przypadku Grupy CIECH wolumen sprzedanej sody kalcynowanej spadł w drugim kwartale o niecałe 14 proc. Dzięki korzystnym cenom wynegocjowanym w kontraktacji cen sody na rok 2020 oraz szybko podjętym działaniom ograniczającym koszty, efektywność segmentu sodowego (uwzględniającego także produkcję i sprzedaż soli) została utrzymana na wysokim poziomie (29,6 proc.2) i to mimo wyraźnie słabszego popytu na sól wynikającego z osłabienia aktywności gospodarczej, szczególnie w segmencie HoReCa (hotele i gastronomia).

Jednocześnie coraz większą sprzedaż generuje produkcja sody oczyszczonej z nowej instalacji w Niemczech, uruchomionej rok wcześniej. Aktualnie trwają procesy certyfikacji wyższych gatunków sody oczyszczonej, a docelowy poziom produkcji z nowej instalacji (50 tys. ton rocznie) ma być osiągnięty do końca roku.

W przypadku warzelni soli pandemia wpłynęła na proces realizacji flagowej inwestycji CIECH, głównie poprzez zamknięcie granic, a także urzędów, co wpłynęło na terminy uzyskania potrzebnych pozwoleń i postęp prac od strony formalnej.

W segmencie organicznym (Agro, Pianki, Żywice) dobry kwartał dla biznesu środków ochrony roślin potwierdzony wzrostem przychodów w pierwszej połowie 2020 roku (+43 proc. rdr) i udziałów rynkowych (najwyższy udział w rynku od 2014 roku), pozwolił na zniwelowanie efektów czasowego zatrzymania produkcji w Piankach w okresie całkowitego lockdownu. Po odblokowaniu gospodarki popyt na pianki szybko powrócił na poziomy sprzed pandemii. W przypadku biznesu Żywic przeprowadzony został proces sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce CIECH Żywice polskiej spółce LERG za 160 mln zł. Wstępna umowa sprzedaży została podpisana w lipcu, a finalizacja spodziewana jest w horyzoncie kilku miesięcy.

Wolniejszy wzrost popytu notuje biznes produkcji krzemianów, którego końcowymi odbiorcami są producenci z branży automotive.

- Ostrożnie oceniamy, że w przypadku biznesu sodowego, solnego i krzemianowego ożywienie przyjmie kształt wydłużonej litery U, a w przypadku pianek widzimy mocne odbicie V-kształtne. Pozostałe biznesy nie odczuwają na chwilę obecną znaczących skutków pandemii. Jednocześnie, w wyniku turbulencji wywołanych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym, mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji programu inwestycyjnego, ale jego wydłużenie w okresie niepewności rynkowej nie wpływa na cele zapisane w strategii Grupy, a jedynie na termin ich realizacji – dodaje Dawid Jakubowicz.

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy CIECH za drugi kwartał 2020.

CIECH ogranicza skutki spowolnienia gospodarczego w II kw. br. - segment sodowy z wysoką marżą, dobre wyniki biznesu Agro
Uwaga! Dane w Sprawozdaniu za pierwsze półrocze działalność biznesu Żywice przedstawiają jako działalność zaniechaną.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: CIECH
#wiadomości #architektura #wnetrza

Więcej tematów: