Henkel na najlepszej drodze do realizacji założonych celów biznesowych na 2012

Podziel się:
Miniony kwartał najlepszym w historii firmy Henkel pod względem wyników finansowych:

- Przychody ze sprzedaży na poziomie 4,294 mld euro, wzrost o 6,6% (w ujęciu organicznym: + 2,5%)
- Skorygowany* zysk operacyjny na poziomie 631 mln euro (wzrost o 16,7%)
- Skorygowana* marża EBIT na poziomie 14,7% (wzrost o 1,3 pp)
- Skorygowany* zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) na poziomie 0,99 euro (wzrost o 16,5%)
- Wzrost udziału rynków wschodzących do poziomu 44% w przychodach ze sprzedaży ogółem
- Wolne przepływy pieniężne wyższe o ponad połowę, znaczna redukcja zadłużenia netto
- Podtrzymanie prognozy wyników finansowych na 2012 r.

Düsseldorf - Chociaż sytuacja na rynku w trzecim kwartale 2012 r. stała się trudniejsza, Henkel w dalszym ciągu notuje doskonałe wyniki, a podstawowe dane finansowe osiągają rekordowe poziomy. Wypracowaliśmy rentowny wzrost we wszystkich sektorach biznesowych, notując po raz kolejny istotną poprawę marży EBIT, która osiągnęła najwyższy poziom w całej historii firmy. Doskonałe rezultaty są wynikiem pełnego zaangażowania w realizację strategicznych priorytetów firmy. Jesteśmy na najlepszej drodze i mocno zmotywowani, aby osiągnąć nasze cele założone na 2012 r. - stwierdził Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel.
REKLAMA:

- Przewidujemy, że na rynkach, na których prowadzimy działalność, utrzyma się duża zmienność i niepewność. Biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności, zamierzamy odpowiednio modyfikować i konsekwentnie usprawniać procesy i struktury organizacyjne - dodał.

Podtrzymanie prognozy wyników na 2012 r.

- W świetle bardzo dobrych wyników za pierwsze trzy kwartały, jesteśmy przekonani, że w pełni zrealizujemy cele założone na cały 2012 r. Oczekujemy, że wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtuje się w przedziale 3%–5%, a skorygowana marża EBIT wzrośnie do 14%. Nie zmieniliśmy także prognozy wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, zakładanego na poziomie około 15% - powiedział prezes Rorsted.

W trzecim kwartale 2012 r. Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 4,294 mld euro, co stanowi wzrost o 6,6% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ten wyniósł 2,5%.

Do tak dobrych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Dział Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,6%. Również Dział Beauty Care (kosmetyków) osiągnął wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,3%. Wreszcie Dział Adhesive Technologies, obejmujący m.in. chemię budowlaną oraz kleje i technologie dla przemysłu wygenerował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 1,0%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem kosztów i zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 541 mln euro do 631 mln euro (16,7%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte w ramach wszystkich trzech sektorach biznesu. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł z 451 mln euro do 586 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła znacząco o 1,3 punktu procentowego, z 13,4% do 14,7%. Wykazany poziom rentowności sprzedaży wyniósł 13,6%, wobec 11,2% w tym samym okresie poprzedniego roku.

Firma Henkel odnotowała ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości

-42 mln euro, wobec ujemnego wyniku na działalności finansowej w wysokości
-37 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Do zmiany przyczyniły się przede wszystkim koszty hedgingu walutowego. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 24,8%, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r. (24,2%).

Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 30,3%, z 314 mln euro do 409 mln euro. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących w kwocie 12 mln euro, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 397 mln euro (wobec 307 mln euro w trzecim kwartale 2011 r.). Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym, po wyłączeniu udziałów niekontrolujących, wyniósł 429 mln euro (wobec 366 mln euro w trzecim kwartale 2011 r.). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 0,71 euro do 0,92 euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł 0,99 euro, wobec 0,85 euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Po raz kolejny odnotowano znaczną poprawę wyniku w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym netto. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie o 1,4 punktu procentowego, osiągając poziom 6,6%. Także zadłużenie netto znacznie się obniżyło, z 1,570 mld euro na 30 września 2011 r. do 612 mln euro na 30 września 2012 r.


Wyniki działalności w okresie od stycznia do września 2012 r.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. Henkel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 6,0%, do 12,508 mld euro. Firma odnotowała również znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym – o 3,7% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2011 r. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł z 1,528 mld euro do 1,791 mld euro (o 17,3%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte przez wszystkie trzy sektory biznesu. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła z 12,9% do 14,3%.

Skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy wzrósł o 20,5% - z 1,044 mld euro do 1,258 mld euro. Po odjęciu części zysku w kwocie 32 mln euro przypadającej na udziały niekontrolujące (21 mln euro w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy poprzedniego roku), skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy wyniósł 1,226 mld euro (1,023 mld euro w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy poprzedniego roku). Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 19,4%, z 2,37 euro do 2,83 euro.

Wyniki poszczególnych działów w trzecim kwartale 2012 r.

W trzecim kwartale 2012 r. Dział Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) ponownie odnotował bardzo dobry poziom przychodów ze sprzedaży i zysku, a wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe znacznie przewyższyły poziomy odnotowane w analogicznym okresie 2011 r. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,6%, do 1,194 mld euro, wobec 1,110 mld euro w trzecim kwartale 2011 r. W ujęciu organicznym wzrost ten wyniósł 4,6%.

Do znacznego poziomu przychodów ze sprzedaży przyczyniły się wszystkie regiony geograficzne. Ponownie największa dynamika wzrostu odnotowana została na rynkach wschodzących, przy stopie wzrostu generalnie kształtującej się na wysokim poziomie, niewiele poniżej 10%. Wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany w Ameryce Łacińskiej był niemal dwucyfrowy. Również w Europie Wschodniej Henkel odnotował wysoki poziom sprzedaży, w szczególności dzięki dwucyfrowej dynamice wzrostu w Rosji i Turcji. Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży miało miejsce również w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, pomimo zakłóceń na tych rynkach spowodowanych zamieszkami na tle politycznym. Henkel ponownie odnotował wyraźny wzrost sprzedaży w Europie Zachodniej, w szczególności na rynku francuskim. Pomimo utrzymującej się słabej koniunktury na rynkach południowoeuropejskich, firma odnotowała dobre wyniki sprzedaży we Włoszech. Przychody ze sprzedaży w Ameryce Północnej ponownie wzrosły, pomimo wciąż niekorzystnych warunków panujących na tym rynku.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł aż o 11,3%, do poziomu 173 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,5 punktu procentowego, do 14,5%, osiągając tak samo wysoki poziom, jak w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku dzięki podjętym działaniom zmierzającym do redukcji kosztów i poprawy efektywności. Zysk operacyjny wzrósł istotnie w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku - ze 125 mln euro do 168 mln euro.

W trzecim kwartale 2012 r. Dział Beauty Care (kosmetyków) ponownie odnotował trend wzrostowy. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,6%, do 908 mln euro, wobec 860 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,3%.

Tak jak w poprzednich kwartałach, bardzo duży udział we wzroście przychodów ze sprzedaży omawianego sektora miały rynki wschodzące. Azja (z wyłączeniem Japonii) oraz region Afryki i Bliskiego Wschodu nadal notowały szybki dwucyfrowy wzrost. W Ameryce Łacińskiej tempo wzrostu nieco zwolniło. Ogółem przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły. Dobre wyniki sprzedaży odnotowane zostały w Europie Zachodniej, pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej i nadal słabego otoczenia rynkowego. W Ameryce Północnej Henkel odnotował duży wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Z kolei na rynkach rozwiniętych w regionie Azji i Pacyfiku odnotowane zostało pogorszenie poziomu sprzedaży w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 8,6%, do 133 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się natomiast na poziomie 14,7%, co oznacza wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 114 mln euro, w porównaniu z 111 mln euro w trzecim kwartale 2011 r.

W trzecim kwartale 2012 r. Dział Adhesive Technologies, obejmujący m.in. chemię budowlaną oraz kleje i technologie dla przemysłu, po raz kolejny notował wzrost sprzedaży. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,6%, do 2,153 mld euro, przy wzroście organicznym na poziomie 1,0%.

Rynki wschodzące przyczyniły się do poprawy wyników finansowych dzięki dużym wzrostom przychodów ze sprzedaży. Szczególnie silne zaznaczyły się one w Azji (z wyłączeniem Japonii) i w Europie Wschodniej. Wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży odnotowano również w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Natomiast sprzedaż w Ameryce Łacińskiej spadła nieznacznie w ujęciu rok do roku. Pogorszenie wyników ze sprzedaży odnotowano również w Europie Zachodniej, gdzie firmie Henkel nie udało się w pełni zniwelować skutków spowolnienia gospodarczego, głównie w krajach Europy Południowej. Z drugiej strony w Ameryce Północnej zanotowano silne wzrosty przychodów ze sprzedaży.

Po raz kolejny odnotowano poprawę skorygowanego zysku operacyjnego, który wzrósł aż o 18,3%, do 345 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 1,6 punktu procentowego, osiągając nienotowany wcześniej poziom 16,0%. Zysk operacyjny wyniósł 329 mln euro i był o 29,5% wyższy niż w trzecim kwartale 2011 r.

Wyniki w podziale na regiony

Pomimo dużej konkurencji na rynku, przychody ze sprzedaży realizowanej w Europie Zachodniej, stanowiące około jednej trzeciej łącznych przychodów ze sprzedaży, wyniosły 1,423 mld euro, utrzymując się na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku. W ujęciu organicznym sprzedaż spadła nieznacznie o 0,8%, przede wszystkim z powodu recesji utrzymującej się w krajach Europy Południowej. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej wzrosły o 6,5%, do 825 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtował się na poziomie 4,3%, głównie dzięki wynikom działalności prowadzonej w Turcji i w Rosji. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,2%, osiągając poziom 265 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 6,3% został osiągnięty dzięki wysokim przychodom wszystkich sektorów.

W regionie Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,0%, osiągając poziom 790 mln euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 2,8% pomimo pogorszenia nastrojów konsumenckich. Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Łacińskiej wyniosły 272 mln euro, utrzymując się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost organiczny na poziomie 1,5% udało się osiągnąć głównie dzięki przychodom ze sprzedaży w Meksyku. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wzrosły o 16,1%, do 680 mln euro. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,6%, na co w głównej mierze wpłynęły dwucyfrowe wzrosty odnotowane w Chinach.

Do wysokiej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży ponownie w znacznym stopniu przyczyniły się rynki wschodzące Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz Azji (z wyłączeniem Japonii), gdzie przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,1%, do 1,885 mld euro. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9%. Udział tych rynków wschodzących w łącznych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wzrósł z 43% w trzecim kwartale 2011 r. do 44%.

Prognoza przychodów ze sprzedaży i zysku na 2012 r.

Henkel nadal przewiduje, że wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w całym roku obrotowym 2012 wyniesie między 3% a 5%. Firma jest przekonana, że utrzyma tendencję wzrostową w sektorze dóbr konsumpcyjnych, przy czym spodziewany jest niski, jednocyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Ponadto Henkel przewiduje, że Dział Adhesive Technologies, obejmujący m.in. chemię budowlaną oraz kleje i technologie dla przemysłu, odnotuje średni, jednocyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami przewiduje się, że skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) wyniesie 14% (wobec 13% w 2011 r.). W raporcie za II kwartał przedstawiono nowe prognozy dotyczące wartości skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (2011 r.: 3,14 euro), przewidując jego wzrost o ok. 15% (według wcześniejszych prognoz szacowano, że wzrost wyniesie co najmniej 10%).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Henkel
#wiadomości #inwestycje #ściany #henkel

Więcej tematów: