Henkel przedstawia strategię rozwoju i cele finansowe do 2016

Podziel się:
Lepiej działać– Globalizować – Upraszczać - Inspirować

- Duży potencjał przyśpieszonego wzrostu sprzedaży i rentowności w 3 sektorach biznesu
- Cele finansowe 2016*:
20 mld euro wartości sprzedaży
10 mld euro wartości sprzedaży na rynkach wschodzących
10-procentowy wzrost zysku na akcję (CAGR)**
- Wzrost konkurencyjności: koncentracja na markach, innowacjach, klientach
- Intensyfikacja działań na rynkach wschodzących, utrzymanie mocnej pozycji na rynkach dojrzałych
- Zwiększenie inwestycji: wzrost wydatków inwestycyjnych o 40% do poziomu 2 miliardów euro
- Dostosowywanie i upraszczanie procesów i struktur
- Wzmocnienie zespołu: umiejętności przywódcze, utalentowani pracownicy i wyniki pracy oraz różnorodność

Londyn/Dusseldorf – W dniu dzisiejszym Henkel zaprezentował swoją nową strategię rozwoju i cele finansowe do 2016 roku. Równocześnie w oparciu o dobre wyniki w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy roku firma potwierdziła cele założone na koniec 2012 roku.
REKLAMA:

* Z uwzględnieniem procesów optymalizacji oferty produktowej, z wyłączeniem znaczących akwizycji i sprzedaży
** Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną, średnia roczna stopa wzrostu

Nasza nowa strategia opiera się na fundamencie naszych korporacyjnych wartości i będzie wspierać rozwój firmy w nadchodzących latach aż do realizacji celu, który wyznacza długofalowa wizja firmy: osiągnięcia pozycji światowego lidera marek i technologii, powiedział prezes Henkla, Kasper Rorsted. Jako firma globalna i dzięki uproszczonym procesom oraz zaangażowaniu naszych pracowników będziemy działać skuteczniej niż nasi konkurenci – w tym zawiera się sedno naszej nowej strategii. Zwiększymy tempo wzrostu i rentowność działań we wszystkich trzech sektorach naszej działalności. Skupimy się w szczególności na umacnianiu naszego podstawowego biznesu i rozwijaniu kategorii o największym potencjale wzrostu. Naszą aktywność skoncentrujemy na rynkach wschodzących, dostosowując nasze struktury organizacyjne i wzmacniając globalny zespół naszych pracowników.

Nowa strategia odwołuje się do wcześniejszych sukcesów w realizacji priorytetów strategicznych na 2012 a zdefiniowanych przez firmę w 2008 roku. Opiera się także na szczegółowej analizie głównych długofalowych trendów rynkowych. Oferta produktowa trzech sektorów biznesowych Henkla została po raz kolejny skonfrontowana z obserwowanymi na rynku trendami, aby ocenić jej potencjał zagwarantowania wzrostów sprzedaży w poszczególnych kategoriach rynkowych.

W rezultacie, Henkel dostrzegł w każdym z trzech sektorów działalności istotny potencjał dalszego przyśpieszonego wzrostu i poprawy rentowności. Dlatego firma zamierza do 2016 zwiększyć swoje nakłady inwestycyjne (capex) o ponad 40 procent do poziomu około 2 mld euro.

Cele finansowe do 2016

Do 2016 Henkel zamierza zwiększyć sprzedaż do poziomu 20 mld euro, z czego 10 mld euro sprzedaży będzie pochodzić z rynków rozwijających się. W tym samym okresie firma zamierza zwiększać skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) w ujęciu średniorocznym (CAGR) o 10 procent.

Te cele finansowe zakładają aktywną optymalizację oferty, czyli na przykład małe i średnie akwizycje oraz sprzedaż lub wycofywanie się z działań, które nie są dla firmy strategiczne (o wartości sprzedaży wynoszącej dziś około 500 mln euro). Firma nie planuje w tym okresie żadnych znaczących akwizycji lub sprzedaży.

Henkel będzie w dalszym ciągu starał się kumulować środki pieniężne poprzez zmniejszenie kapitału obrotowego netto do poziomu około 5 procent wartości sprzedaży do końca 2016 roku.

Strategiczne priorytety w skrócie

1. Działać lepiej: wykorzystywać potencjał biznesowy w kategoriach

Henkel będzie wykorzystywał w pełni swój potencjał biznesowy zarządzając aktywnie portfolio produktów, wzmacniając kluczowe marki, wprowadzając na rynek innowacyjne produkty oraz koncentrując się na klientach i konsumentach.

W kluczowych kategoriach Henkel będzie kontynuował inwestycje zmierzające do wzmacniania swojej pozycji jako rynkowego lidera. W kategoriach rozwijających się inwestycje będą miały na celu dostarczanie istotnych wzrostów sprzedaży w istniejących i nowych segmentach rynku. W kategoriach wartościowych inwestycje będą miały na celu zapewnienie jak największej rentowności działań. Henkel będzie się koncentrował na kluczowych markach: do 2016 roku 10 największych marek będzie odpowiadało za około 60 procent całej sprzedaży firmy (w 2012 roku odpowiada za około 46%).

Henkel zamierza w większym stopniu prowadzić działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną na rynkach wschodzących, gdzie przybywa najwięcej nowych konsumentów. Stąd otworzy siedem nowych centrów badań i rozwoju: w Pune (Indie), Seulu (Korea Południowa), Dubaju, Moskwie (Rosja), Johannesburgu (Republika Południowej Afryki), São Paulo (Brazylia) oraz w Toluce (Meksyk).


2. Globalizować: koncentracja na regionach o największym potencjale wzrostu

Na rynkach dojrzałych Henkel będzie wzmacniał swoją pozycję i osiągał rentowne wzrosty dzięki zwiększonym inwestycjom marketingowym i optymalizacji kosztów. Do 2016 roku firma zamierza wywalczyć dla większej grupy sowich marek wiodące pozycje rynkowe i zwiększyć rentowność swoich operacji.

Na rynkach wschodzących, w krajach, gdzie jest w tej chwili obecny, Henkel będzie wzmacniał swoją pozycję rynkową i przyspieszy tempo wzrostu. Dodatkowo firma zamierza także wejść na rynki kilku nowych wybranych krajów. Oczekuje się, że do 2016 roku, 12 z 20 kluczowych krajów Henkla na świecie będzie zaliczało się do rynków rozwijających się.

3. Upraszczać: doskonalenie efektywności operacyjnej

Henkel będzie dążył do doskonalenia operacyjnej efektywności poprzez usprawnianie, standaryzację i digitalizację procesów, optymalizację kosztową i ograniczania kosztów administracyjnych.

Henkel zamierza zainwestować w stworzenie kolejnych dwóch centrów serwisowych Shared Services Centers dla regionu krajów arabskich oraz regionu kontynentalnych Chin i Północno-Wschodniej Azji. Liczba pracowników zatrudnionych w centrach serwisowych wzrośnie do ponad 3 tysięcy. Aby zwiększyć efektywność procesów biznesowych konieczne będzie zapewnienie lepszych rozwiązań informatycznych. Henkel planuje zbudowanie wspólnej globalnej platformy IT dzięki kolejnym inwestycjom w infrastrukturę IT. Wielkość tych inwestycji sięgnie do 2016 roku kwoty 140 milionów euro. Henkel zamierza zapewnić sobie wzrost efektywności operacyjnej dzięki usługodawczej roli centrów serwisowych, nowym rozwiązaniom informatycznym i ograniczeniu liczby dostawców o około 40 procent do 2016 roku.

Podobnie jak firma na bieżąco dostosowuje swoje struktury organizacyjne i procesy do zmieniających się warunków rynkowych, podobnie na bieżąco zamierza optymalizować swój potencjał produkcyjny.

4. Inspirować: wzmacnianie globalnego zespołu

Aby wzmocnić zespół swoich pracowników, Henkel zamierza zadbać przede wszystkim o trzy następująco zdefiniowane obszary: umiejętności przywódcze, utalentowani pracownicy i wyniki pracy oraz różnorodność.

Jako część działań, zmierzających do wykształcenia silnej kadry kierowniczej, Henkel wzbogaci programy szkolenia i rozwoju, takie jak Executive Resource Program w ramach Harvard Business School. Aby przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników, Henkel będzie prowadził działania zmierzające do wzmocnienia międzynarodowej reputacji firmy jako dobrego pracodawcy a także zaoferuje pracownikom atrakcyjny system wynagradzania rezultatów pracy. Pracowniczy Plan Długofalowej Motywacji (Long-Term-Incentive Plan) ma wspierać osiągnięcie przez firmę celów finansowych założonych na 2016 rok.

Ponieważ w międzynarodowej firmie wielość kulturowa i zawodowa wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstwa, Henkel aktywnie wspiera różnorodność w swojej organizacji w odniesieniu do narodowości, wieku i płci. Z blisko 30-procentowym udziałem kobiet w kadrze zarządzającej Henkel znacząco wybija się na tle innych przedsiębiorstw. Celem firmy jest poprawianie tej statystyki o 1-2 procent każdego roku.

Długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju do 2030 roku

Z początkiem 2012 roku Henkel ogłosił swoją nową, długofalową strategię zrównoważonego rozwoju, której celem jest potrojenie efektywności wykorzystania surowców do 2030. Na drodze do realizacji tego ambitnego celu Henkel będzie przed sobą stawiał kolejne 5-letnie zrównoważone cele pośrednie.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Cedat
#wiadomości #inwestycje #ściany #cedat

Więcej tematów: