Założenia do ustawy o wyrobach budowlanych przyjęte

Podziel się:
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Zgodnie z założeniami, do polskiego prawa zostaną włączone przepisy rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. Jego rozwiązania przewidują nowe, zmienione zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku unijnym.

W przypadku, gdy wyrób objęty jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną), producent deklaruje jego właściwości użytkowe przy wprowadzaniu tego wyrobu do obrotu i umieszcza na nim oznakowanie CE. Rozporządzenie 305/2011 nadaje obligatoryjny charakter oznakowaniu CE w przypadku, gdy istnieje norma zharmonizowana wyrobu, natomiast w przypadku jej braku – pozostawia swobodę działania państwom członkowskim.

W projekcie ustawy zostaną określone właściwości organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków określonych w rozporządzeniu. Minister ds. budownictwa wyznaczy polskie jednostki oceny technicznej działające w ramach CPR. Wyznaczony zostanie punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych, który ma prowadzić Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Określone będą także sposoby działania organów nadzoru budowlanego. Wzmocnieniu ulegną uprawnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii nadzoru i koordynacji działań wojewódzkich inspektorów nadzoru.
REKLAMA:

Przewidywane jest określenie sposobu spełniania warunku udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych nieobjętych przepisami rozporządzenia. Chodzi o wyroby nieobjęte normami zharmonizowanymi lub wyroby, dla których nie została wydana europejska ocena techniczna. W stosunku do nich utrzymano wymóg znakowania znakiem budowlanym z jednoczesnym zastąpieniem dotychczas wymaganej deklaracji zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną – deklaracją właściwości użytkowych sporządzaną przez producenta wyrobu budowlanego w oparciu o Polską Normę wyrobu lub krajową ocenę techniczną. Minister ds. budownictwa zostanie zobowiązany do określenia (w przepisach wykonawczych) sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zawartości i wzoru krajowej deklaracji tych właściwości oraz sposobu dostarczenia jej odbiorcy. Zostaną ponadto określone m.in.: sposoby znakowania znakiem budowlanym, zasady i procedury wydawania krajowych ocen technicznych wraz z określeniem jednostek upoważnionych do ich wydawania.

W przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy będą określone także obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania znakiem budowlanym.

Projektowana regulacja powinna poprawić skuteczność i przejrzystość przepisów dotyczących wyrobów budowlanych z jednoczesnym ograniczeniem ich uciążliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
#wiadomości #prawo #ściany #ministerstwo_budownictwa

Więcej tematów: