Przyszłość etykiet energetycznych na okna

Podziel się:
Zmiany zarówno technologiczne, jak i prawne, zmierzają w kierunku znacznego zwiększenia poziomu energooszczędności okien. Podczas gdy krajowe regulacje mówią jedynie o oknach w nowopowstających budynkach, organizacja Glass for Europe nakłania Komisję Europejską do pilnego uregulowania kwestii etykietowania okien podlegających wymianie w budynkach już istniejących.

Fot. GuardianFot. GuardianWkrótce, po wielu miesiącach prac, zostanie podpisane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie ze zmodyfikowanymi zapisami rozporządzenia od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe, obniżone wartości współczynnika przenikania ciepła Uw we wszystkich rodzajach budynków:
• Uwmax=1,3 W/(m2K) dla wszystkich okien bez względu na ich wymiary (obecnie = 1,8)
• Uw< 0,9 W/(m2K) dla okien bez ograniczenia ich powierzchni w stosunku do całej elewacji (obecnie 1,5)
• współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g nie może być większy niż 0,35 (obecnie = 0,50)
REKLAMA:

Powyższe uregulowania dotyczą okien w nowopowstających budynkach. Rozporządzenie nie obejmuje okien wymienianych w istniejących już budynkach, co nie oznacza jednak, że o ich energooszczędności można zapomnieć. Mimo braku jasnych regulacji okna na wymianę mogą – i powinny – być oznaczane etykietami, określającymi ich klasę efektywności energetycznej. W tym przypadku odpowiednie stanowisko dla Komisji Europejskiej przygotowała organizacja Glass for Europe, mając na uwadze, że to właśnie KE wydaje akty delegowane, w których określone są wymagania odnośnie etykiet dla poszczególnych produktów (w tej chwili spotykane na przykład na sprzęcie AGD czy oponach). Lista tych produktów jest wciąż otwarta, a okna jeszcze się na niej nie znalazły. Komisja Europejska, zgodnie z art. 11 Dyrektywy 2010/30, będzie ją jednak do dnia 19 czerwca 2015 r stopniowo rozszerzać i prawdopodobnie ostatecznie umieści na niej okna.

W dokumencie „Stworzenie systemu etykietowania energetycznego dla okien w EU” (Developing an EU energy labelling scheme for windows) organizacja Glass for Europe, której członkami są niektórzy producenci szkła i z którą współpracuje firma Guardian, nawołuje KE do jak najszybszego opracowania jasnych wytycznych dotyczących etykietowania wymienianych okien. Organizacja stoi na stanowisku, że etykiety te powinny być stworzone w oparciu o zasadę bilansu energetycznego, w myśl której zyski z energii słonecznej (współczynnik g) pomniejszone są o straty ciepła (współczynnik U). Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, że pozyskiwanie ciepła słonecznego przez okna i fasady w sezonie grzewczym pozwala na zmniejszenie zapotrzebowana na ogrzewanie, obniżenie jego kosztów oraz redukcję emisji CO2 do atmosfery.

W związku z różnicami klimatycznymi wewnątrz Unii Europejskiej, w skład której wchodzi już 28 państw, miałoby powstać kilka stref geograficznych (prawdopodobnie 4). Strefy te odzwierciedlałby zarówno różnice temperatur, jak i nasłonecznienia. Trzeba bowiem pamiętać, iż nie zawsze najcieplejsze kraje otrzymują najwięcej energii słonecznej (kWh/m2 rocznie), np. w Warszawie ma ona wartość większą niż w Brukseli, a w Bratysławie większą niż w Paryżu, a więcej energii słonecznej to większa konieczność stosowania ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego właśnie etykiety mają uwzględniać poziom komfortu latem i informować o parametrach okien, które zapobiegają nadmiernemu przegrzewaniu się pomieszczeń. Jest to informacja istotna zwłaszcza w przypadku coraz powszechniejszych dużych powierzchni okien po stronie południowej i zachodniej. Warto wspomnieć, że dobór stolarki o odpowiednich parametrach, zmniejszających zużycie energii potrzebnej do chłodzenia wnętrza pomieszczenia został uwzględniony również w innych projektach dotyczących etykiet zawierających informacje o klasie energetycznej, zarówno w Polsce (NAPE), jak i w Niemczech (IFT Rosenheim).

Wybrane szkła firmy Guardian, obejmujące zarówno te kontroli słonecznej SunGuard®, jak i termoizolacyjne ClimaGuard®, posiadają odpowiednie wartości współczynników g i U, pozwalające sprostać zarówno nowym wymaganiom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (dla okien w nowych budynkach) jak i, w przyszłości, etykietowania wymienianych okien.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Guardian
#okna #wiadomości #okno #okna i drzwi #energooszczednosc #guardian

Więcej tematów: