Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

Podziel się:
Prawo budowlane nakłada szereg obowiązków . Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1)utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami,
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zgodnie z art. 70 prawa budowlanego , właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
REKLAMA:

Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem z uwagi co najmniej na jego nieodpowiedni stan techniczny w rozumieniu art. 66 ust. 1 pkt 3 p.b., to obowiązki wykonania robót budowlanych w związku z treścią art. 61 i art. 66 p.b. obciążają wszystkich współwłaścicieli niezależnie od tego czy ich wykonanie leży w ich interesie i czy jest zgodne z ich wolą lub zamierzeniami. Oznacza to, że wykonać te obowiązki nie tylko może ale jest również zobowiązany każdy ze współwłaścicieli, nawet przy sprzeciwie pozostałych. Przesłanką wydania decyzji na podstawie art. 66 p.b. nie jest uzyskanie przez organ zgody właściciela (współwłaścicieli) lub zarządcy na wykonanie wynikających z takiej decyzji robót budowlanych. Oznacza to, że w zakresie robót budowlanych mających doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości objętych treścią art. 66 ust. 1 ustawy każdy ze współwłaścicieli dysponuje samodzielnym prawem do nieruchomości na cele budowlane.

Z praktyki

1. Treść przepisów art. 61 i 66 prawa budowlanego nie ogranicza kręgu stron postępowania w sprawie utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym jedynie do osoby właściciela lub zarządcy takiego obiektu. legitymacja procesowa przysługuje także innym osobom, które posiadają interes prawny.
2. Stosunek najmu nie rodzi interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w przedmiocie wydania decyzji w trybie art. 66 p.b. Jedynie przymiot właściciela lokalu w budynku, którego części dotyczy postępowanie, uzasadnia udział w postępowaniu na prawach strony.

3. Najemca niewątpliwie jest zainteresowany prawidłowym stanem technicznym budynku oraz bezpiecznym użytkowaniem mieszkania, które zajmuje zgodnie z umową najmu. Oznacza to jednak tylko tyle, że posiada on wyłącznie interes faktyczny w domaganiu się wydania decyzji w trybie art. 66 p.b.

4. O ile stan techniczny przewodu dymowego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, a organ nadzoru budowlanego z urzędu nie podejmuje stosownych czynności, w obronie obiektywnie pojętego interesu społecznego winien wystąpić prokurator, do którego najemca może się zwrócić o ochronę prawną. Prokurator władny jest też do wnoszenia środków odwoławczych i żądania wdrożenia postępowań nadzwyczajnych, o ile wydana decyzja okazałaby się niezgodna z prawem.
II SA/Wr 55/13, Interes faktyczny wynikający ze stosunku najmu a interes prawny do udziału w postępowaniu w sprawie utrzymania budynku we właściwym stanie technicznym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Podstawa prawna:

Ustawa prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.)
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#czytelnia #prawo #obud #Porady prawne

Więcej tematów: