Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II

Podziel się:

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. I

3.2. Obiekty budowlane oddane do użytkowania w układzie województw

W I półroczu 2012 r.:
- najwięcej obiektów oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (11 196), wielkopolskim (8 584), śląskim (6 496) i łódzkim (6 017);
- najmniej obiektów oddano do użytkowania w województwach: opolskim (1 535) i świętokrzyskim (1 779).
REKLAMA:

3.3. Obiekty budowlane oddane do użytkowania w układzie regionów

W I półroczu 2012 r.:
- najwięcej obiektów budowlanych oddanych do użytkowania było w regionach: Centralnym (17 213), Północno-Zachodnim (14 527) i Południowym (12 352);
- najmniej obiektów budowlanych oddanych do użytkowania było w regionach: Południowo-Zachodnim (6 712) i Północnym (10 632).

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
W I półroczu 2012 roku, w stosunku do I półroczy ostatnich trzech lat we wszystkich regionach odnotowano wzrost liczby obiektów budowlanych oddanych do użytkowania. W stosunku do 2008 r. wzrost odnotowano w regionach Centralnym, Południowym, Wschodnim i Północno-Zachodnim, a w stosunku do 2007 r. w regionach Południowym i Wschodnim.

Natomiast w pozostałych regionach liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w stosunku do I półroczy lat 2008 i 2007 spadła.

3.4 Obiekty oddane do użytkowania w analizowanym okresie lat 2012-2007 oraz prognoza liczby obiektów, które będą oddane do użytkowania w II półroczu 2012 r.

Z zestawienia zawartego w poniższej tabeli wynika, że w każdym roku liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w I półroczu była mniejsza od liczby obiektów oddanych do użytkowania w II półroczu i stanowiła odpowiednio:
- 43,5% liczby obiektów oddanych do użytkowania w 2011 r.;
- 42,7 % liczby obiektów oddanych do użytkowania w 2010 r.;
- 43,5 % liczby obiektów oddanych do użytkowania w 2009 r.;
- 40,4 % liczby obiektów oddanych do użytkowania w 2008 r.
- 45,1% liczby obiektów oddanych do użytkowania w 2007 r.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
Na podstawie powyższych danych można prognozować, że w całym 2012 r. zostanie oddanych do użytkowania 170 175 obiektów budowlanych (w tym 96 919 obiektów w IIpołowie 2012 r.).

W połowie 2011 r. na podstawie oszacowanej wartości powyższego wskaźnika procentowego dokonano trafnej prognozy liczby obiektów, które miały zostać oddane do użytkowania w całym 2011 r. - przyjęto, że będzie to 148 815 obiektów. Faktycznie oddano do użytkowania 149 731 obiektów (czyli tylko o 916 obiektów więcej niż prognozowano) - co stanowi błąd wynoszący 0,62 %.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II

4. Zalegalizowane obiekty budowlane, nakazy rozbiórki obiektów budowlanych 4.1. Informacje ogólne

W 2006 roku badania prowadzone w GUNB zostały poszerzone o liczbę decyzji legalizujących samowole budowlane, zgodnie z art. 49 ustawy - Prawo budowlane. Możliwość doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem bez konieczności dokonywania rozbiórki, po wniesieniu odpowiedniej opłaty legalizacyjnej w zależności od kategorii obiektu, dała nowelizacja ustawy - Prawo budowlane wprowadzona ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 718).

4.2. Legalizacja obiektów budowlanych

W I półroczu 2012 roku zalegalizowano 167 obiektów budowlanych, w tym 74 budynki jednorodzinne, 1 budynek wielorodzinny, 5 budynków zamieszkania zbiorowego, 6 budynków użyteczności publicznej, 51 budynków gospodarczo-inwentarskich, 10 budynków przemysłowych i magazynowych, 1 obiekt liniowy oraz 19 innych obiektów budowlanych.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
W I półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznych okresów lat 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007 w liczbie zalegalizowanych obiektów budowlanych w Polsce nastąpił spadek. Wynosi on:
- 8,2 % w stosunku do I półrocza 2011 r.;
- 34,8 % w stosunku do I półrocza 2010 r.;
- 47,3 % w stosunku do I półrocza 2009 r.;
- 78,1 % w stosunku do I półrocza 2008 r.
- 35,8 % w stosunku do I półrocza 2007 r.

Porównanie liczby zalegalizowanych obiektów budowlanych w I półroczu lat 2012 w układzie województw wskazuje, że:
- najwięcej obiektów zalegalizowano w województwach: mazowieckim (47), małopolskim (29) i śląskim (27);
- najmniej obiektów zalegalizowano w województwach: podlaskim (nie wydano ani jednej decyzji), łódzkim, świętokrzyskim i lubuskim (po 1), podkarpackim (2), opolskim i pomorskim (po 3).
W układzie regionalnym w I półroczu 2012 r.:
- najwięcej obiektów zalegalizowano w regionach: Południowym (56) i Centralnym (48);
- najmniej obiektów zalegalizowano w regionach: Południowo - Zachodnim
(7) i Wschodnim (8).

We wszystkich regionach liczba zalegalizowanych obiektów budowlanych w pierwszym półroczu 2012 r. jest mniejsza od liczby zalegalizowanych obiektów w pierwszych półroczach lat 2009 i 2008 r.
W pozostałych latach stosunek tych liczb ulegał zmianom. Spadek utrzymuje się w regionach Centralnym, Północno-Zachodnim i Południowo-Zachodnim (z wyjątkiem 2007 r.). Natomiast w regionie Południowym w stosunku do 2011 i 2010 r. odnotowano wzrost liczby zalegalizowanych obiektów budowlanych. We Wschodnim w stosunku do 2010 r. zarejestrowano wzrost, a w stosunku do 2011 r. nie odnotowano zmian, natomiast w regionie Północnym w stosunku do 2010 r. i 2011 r. odnotowano wzrost, natomiast stosunek do 2007 r. pozostaje bez zmian.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II

4.3. Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych

W I półroczu 2012 roku organy nadzoru budowlanego wydały 2403 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych, w tym 478 nakazów rozbiórki budynków mieszkalnych.
W I półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznych okresów lat 2011 -2007 liczba wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych w Polsce spadała, z wyłączeniem I połowy 2008 r.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
W odniesieniu do budynków mieszkalnych stosunek procentowy liczby nakazów rozbiórki takich obiektów do ogólnej liczby wydanych nakazów rozbiórki w I połowie danego roku zawiera się w granicach od 19,9 % do 26,7 %.
Natomiast z porównania liczby wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych w układzie wojewódzkim wynika, że w I półroczu 2012 r.:
- najwięcej nakazów rozbiórki obiektów budowlanych wydano w województwach: mazowieckim (325), śląskim (290), wielkopolskim (237);
- najmniej nakazów rozbiórki obiektów budowlanych wydano w województwach: opolskim (28), podlaskim (43), kujawsko-pomorskim (65).
Natomiast w układzie regionalnym w I półroczu 2012 r.:
- najwięcej nakazów rozbiórki obiektów budowlanych wydano w regionach: Południowym (518), Wschodnim (466), Centralnym (453);
- najmniej nakazów rozbiórki obiektów budowlanych wydano w regionach: Południowo-Zachodnim (175) i Północnym (370).

Wśród 2403 nakazów rozbiórki wydanych w I połowie br. dominują nakazy z tytułu samowoli budowlanej (1376 nakazów), następną grupę stanowią nakazy z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych (719 nakazów). Natomiast 308 nakazów wydano z tytułu realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
Stosunek liczby nakazów rozbiórki obiektów budowlanych do liczby obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w poszczególnych latach wynosił:
- w I półroczu 2012 r. - 3,3%;
- w I półroczu 2011 r. - 4,3%;
- w I półroczu 2010 r. - 4,6%;
- w I półroczu 2009 r. - 4,3%;
- w I półroczu 2008 r. - 3,3%;
- w I półroczu 2007 r. - 4,7%.

Zatem nakazy rozbiórki obiektów budowlanych w I półroczach 2012-2007 r. objęły niewiele ponad 4% obiektów budowlanych oddanych w tych okresach do użytkowania.

Jednocześnie w I półroczu 2012 r. zarejestrowano spadek wydawanych nakazów rozbiórki ogółem, w granicach 10,3% - 31,2% (wzrost o 6% dotyczy tylko jednego z badanych okresów -I/2008 r.).
W I półroczu 2012 r. odnotowano także wzrost liczby nakazów z tytułu samowoli budowlanej w stosunku do I połowy 2011 r. (o 4,3 %) i w stosunku do I połowy 2008 r. (o 33,1%). Natomiast w stosunku do lat pozostałych obserwowany jest spadek liczby wydawanych nakazów z tego tytułu. Natomiast liczba nakazów z tytułu niezgodności z warunkami pozwolenia na budowę i z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych w stosunku do wszystkich badanych okresów uległa spadkowi.

4.4. Wykonanie nakazów rozbiórki obiektów budowlanych

W I półroczu 2012 roku wykonano w Polsce 1499 nakazów rozbiórek obiektów budowlanych, w tym 167 nakazów rozbiórki budynków mieszkalnych. 836 nakazów wydano z art. 48 -z tytułu samowoli budowlanej, 77 nakazów wydano z art. 50a i 51 - z tytułu realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia oraz 586 nakazów wydano z art. 67 - z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych.

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
Z porównania liczby wykonanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych w I półroczu 2012 r. wynika, że:
- najwięcej nakazów rozbiórki wykonano w województwach: lubelskim (214), podkarpackim (140), śląskim (137) i pomorskim (136);
- najmniej nakazów rozbiórki wykonano w województwach: opolskim (22) i podlaskim (37).
Z porównania liczby wykonanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych w I półroczu 2012 r. wynika, że:
- najwięcej nakazów rozbiórki wykonano w regionach: Wschodnim (465), Północnym (271) i Południowym (270);
- najmniej nakazów rozbiórki wykonano w regionie Południowo-Zachodnim (68).

Z wykonanych 1499 nakazanych rozbiórek obiektów budowlanych w I półroczu 2012 r. tylko 10 zostało wykonanych w trybie zastępczym. Pozostałe nakazane rozbiórki wykonały podmioty zobowiązane.

4.5. Postępowania egzekucyjne w I półroczach lat 2012-2007

W I półroczu 2012 roku wszczęto w Polsce 576 postępowań egzekucyjnych związanych z niewykonywaniem przez zobowiązanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych, w tym 125 postępowań egzekucyjnych w stosunku do nakazanych rozbiórek budynków mieszkalnych.
384 postępowania wszczęto z art. 48 (samowola budowlana), 74 postępowania wszczęto z art. 50a i 51 (realizacja budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia), a 118 postępowań z art. 67 (niewłaściwe utrzymanie obiektów budowlanych).

Ruch budowlany w I półroczu 2012 roku cz. II
Po wcześniejszym obserwowanym przez kilka lat wzroście liczby wszczynanych postępowań administracyjnych, dotyczących wykonania nakazów rozbiórki obiektów budowlanych, w I półroczach lat 2007-2012 zarejestrowano spadek liczby wszczynanych postępowań w tym zakresie.

5. Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

W roku 2009 badania prowadzone w GUNB zostały poszerzone o informacje na temat liczby decyzji i obiektów nimi objętych - zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Celem tego rozszerzenia jest bieżące badanie skuteczności działania ustawy, uchwalonej dla przyspieszenia realizacji inwestycji drogowych.

W I półroczu 2012 r. wydano 416 zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, które obejmowały 676 obiektów budowlanych, co stanowi spadek o 27,8 % liczby zezwoleń w stosunku do I półrocza 2011 r. oraz spadek o 36,4% liczby zezwoleń w stosunku do I półrocza 2010 r.
Z zestawienia zezwoleń wydanych w I półroczu 2012 r. w układzie województw wynika, że:
- najwięcej zezwoleń wydano w województwach: mazowieckim (69) i małopolskim (48);
- najmniej zezwoleń wydano w województwach: warmińsko-mazurskim
(8).
Z zestawienia zezwoleń wydanych w I półroczu 2012 r. w układzie regionów wynika, że:
- najwięcej zezwoleń wydano w regionach: Centralnym (91), Południowym (86) i Wschodnim (85);
- najmniej zezwoleń wydano w regionie Południowo-Zachodnim (34).

6. Zezwolenia na realizację budowli przeciwpowodziowych

W grudniu 2010 r. zakres badań został rozszerzony o dane na temat liczby zezwoleń na budowę budowli przeciwpowodziowych oraz liczby obiektów objętych tymi zezwoleniami.

W I półroczu 2012 r. udzielono łącznie 28 zezwoleń na realizację 41 budowli przeciwpowodziowych. Jest to niewielki wzrost w stosunku do I półrocza 2011 r., w którym udzielono łącznie 15 zezwoleń na realizację 15 budowli przeciwpowodziowych.

Z zestawienia liczby udzielonych zezwoleń w I połowie 2012 r. wynika, że zezwolenia te zostały udzielone jedynie w 7 województwach: zachodniopomorskim (10), warmińsko-mazurskim i małopolskim (po 4), lubelskim (3), dolnośląskim (3), opolskim i kujawsko-pomorskim (po 2).

Opracowano w Departamencie Prawno-Organizacyjnym GUN
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: GUNB
#wiadomości #ściany #raport

Więcej tematów: