Czy nowe prawo o lasach dopuszcza możliwość sprzedaży lasów, osobie prywatnej i firmie?

Podziel się:
TAK. Sprzedaż części lasu osobie prywatnej, bądź firmie może następować na podstawie ustawy o lasach, w relacji do przepisów dotyczących organizacji przetargów publicznych.

Fot. FlickrFot. Flickr

Sprzedaż lasów podstawy prawne

Zgodnie z ustawą o lasach, sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, może następować w przypadkach:
1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;
2) regulacji granicy polno-leśnej;
3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;
4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;
5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.

Dopuszczalność zawarcia umowy sprzedaży uzależniona jest także od tego, czy Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, względnie minister właściwy do spraw środowiska wyrazi zgodę na zawarcie takowej umowy.
Warto nadmienić, że Minister środowiska wyraża zgodę jedynie w przypadku, gdy sprzedaż podyktowana jest ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa. Sprzedaż lasów wiąże się, bowiem nie tyle z kwestiami gospodarki leśnej i ochrony lasów, ile z ważnymi względami natury społecznej lub gospodarczej. W każdym przypadku musi jednak być uwzględniany interes Skarbu Państwa.
REKLAMA:

Przetarg, jako forma sprzedaży części lasu

Tryb przetargowy jest trybem podstawowym. Jak stanowi § 2 rozporządzenia przetargowego:
Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
2) przetargu pisemnego nieograniczonego.
Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Natomiast Przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty, przez którą rozumie się ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
O wyborze formy przetargu decyduje sprzedający.
Z ust. 4 art. 38 ustawy o lasach wynika, że dopuszczalny jest także tryb negocjacyjny zawarcia umowy sprzedaży, z tym że negocjacje są ograniczone jedynie do ceny sprzedaży, ponieważ ustawodawca wskazuje wprost na negocjację cenową. Z przepisu tego wynika, że przetarg publiczny powinien być przeprowadzony co najmniej dwa razy.
Po drugie każdy z tych przetargów powinien zakończyć się wynikiem negatywnym. Ustawodawca nie wskazuje, co oznacza wynik negatywny; przesłankę tę określa rozporządzenie przetargowe. Wynik negatywny należy rozumieć w ten sposób, że jest to każdy wynik zakończonego przetargu inny niż wyłonienie kupującego.

Wynikiem negatywnym będzie, zatem sytuacja, gdy nie zostanie wyłoniony żaden z uczestników przetargu, a także sytuacja, gdy nikt do przetargu nie przystąpi.

Nieruchomość nie może być sprzedana w pierwszym przetargu, jeżeli:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości - w przypadku przetargu ustnego nieograniczonego;
2) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości - w przypadku przetargu pisemnego nieograniczonego.

Jeżeli nieruchomość nie została sprzedana w pierwszym przetargu, przeprowadza się drugi przetarg w terminie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
Cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
W drugim przetargu cenę wywoławczą nieruchomości można obniżyć, jednak nie więcej niż o 1/3 wartości. Dopiero po spełnieniu warunku dwukrotnego negatywnego wyniku przetargu dopuszcza się negocjację cenową.

Komisja przeprowadzająca negocjację cenową przeprowadza ustną część negocjacji cenowej w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Oferowana w trakcie ustnej części negocjacji cenowej cena i sposób jej zapłaty nie mogą być mniej korzystne od tych zawartych w zgłoszeniu. Po przeprowadzeniu ustnej części negocjacji cenowej komisja przeprowadzająca negocjację cenową ustala nabywcę nieruchomości albo stwierdza, że nie ustala nabywcy nieruchomości.

Zasada przetargowego zbywania lasów, gruntów i innych nieruchomości ulega ograniczeniu poprzez ustanowienie ustawowego prawa pierwokupu na rzecz gminy.

Szczegóły przetargu

Zasady ogólne, które dotyczą wszystkich form przetargu, sprowadzają się do następujących postanowień. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa składająca się od 3 do 7 członków. Przewodniczącego komisji wyznacza kierownik sprzedającego, tj. nadleśniczy lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie. Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20 % tej ceny. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.
Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z wyjątkiem licytacji w przetargu ustnym nieograniczonym, które prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
Wybór formy przetargowej jest prawem sprzedającego. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Natomiast przetarg pisemny nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Rozumie się przez nią ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans między ceną, sposobem jej zapłaty, sposobem wykorzystania nieruchomości oraz innymi elementami podanymi w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w następujących formach:
– wywieszenia w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;
– zamieszczenia na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;
– zamieszczenia w prasie ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat, na którego terenie położona jest nieruchomość.
Warto jeszcze wiedzieć, że ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Sprzedający może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie o odwołaniu przetargu w odpowiednich formach stosowanych przy ogłoszeniu o przetargu.

Podstawa prawna:

Ustawa o lasach ( Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych ( Dz . U. z 2007 Nr 78 poz. 532 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#czytelnia #prawo #nieruchomości #obud #Formalności budowlane

Więcej tematów: