Wilo-Stratos PICO seria pomp obiegowych w wersji PREMIUM

Podziel się:
Pompa Wilo-Stratos PICO składa się z części hydraulicznej, silnika bezdławnicowego z wirnikiem z magnesami trwałymi i elektronicznym modułem regulacyjnymze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. Zastosowanie konstrukcji bezdławnicowej pozwala na niemal całkowitą redukcję prac serwisowych oraz prawie bezgłośną pracę. Pompy przeznaczone są do transportu czynnika wodnego w niemal każdej instalacji ogrzewczej oraz chłodniczej o zmienianym natężeniu przepływu.

Wilo-Stratos PICO seria pomp obiegowych w wersji PREMIUM. Fot. WiloWilo-Stratos PICO seria pomp obiegowych w wersji PREMIUM. Fot. WiloDozwolone przetłaczane ciecze to woda grzewcza zgodnie z normą VDI 2035 oraz mieszaniny wody i glikolu w stosunku składników maks. 1:1 (wytyczne dot. jakości wody zgodnie z VDI 2035 przełożone zostały na język polski przez PORT PC). Największą różnicą miedzy zwykłą pompą a Wilo-Stratos PICO jest moduł regulacyjny wyposażony w zielony przycisk obsługowy oraz duży i czytelny wyświetlacz do ustawiania wszystkich parametrów. Zastosowanie ekranu LCD pozwala nie tylko na wygodną nastawę parametrów pracy, ale również odczyt takich wartości jak: aktualny pobórmocy elektrycznej w [W] lub aktualnego przepływu w [mł/h] i całkowitego zużycia energii elektrycznej w [kWh] od momentu uruchomienia. Wszystkie funkcje można ustawiać, za pomocą jednego wciśnięcia zielonego przycisku! Szeroki zakres regulacji.

- Zmienna różnica ciśnień (Dp-v) = tryb pracy dla systemów grzejnikowych Wartość zadana różnicy ciśnień H powyżej dopuszczalnego zakresu przeprzepływu jest podwyższana liniowo między ˝H i H. Wytworzona przez pompę różnica ciśnień jest regulowana do aktualnej wartości zadanej. Ten tryb regulacji jest szczególnie przydatny w instalacjach grzewczych z kaloryferami, ponieważ przez zawory termostatyczne redukowane są hałasy związane z przepływem cieczy.
REKLAMA:

- Stała różnica ciśnień (Dp-c) = tryb pracy dla systemów płaszczyznowych. Wartość zadana różnicy ciśnień H powyżej dopuszczalnego zakresu przepływu jest utrzymywana stale na poziomie ustawionej wartości zadanej aż do maksimum charakterystyki. Firma Wilo zaleca ten rodzaj regulacji w przypadku obiegów ogrzewania podłogowego lub starszych systemów grzewczych z rurami o znacznych wymiarach oraz w przypadku wszystkich zastosowań bez zmiennej charakterystyki sieci rur, jak np. pompy ładujące bojler.

- Praca obniżona: wykrywanie obniżenia nocnego. Przy włączonym nocnym obniżeniu temperatury realizowanym przez kocioł, pompa dostosowuje się do nocnego obniżenia temperatury instalacji grzewczej, reagując na zmiany z czujnika temperatury. Przełącza się wtedy na minimalną prędkość obrotową, pomimo otwarcia zaworów termostatycznych na większe nastawy. Przy ponownym nagrzaniu instalacji pompa przełącza się automatycznie na ustawiony wcześniej poziom wartości zadanej. Korzystanie z funkcji obniżenia nocnego wymaga zainstalowania pompy na zasilaniu systemu grzewczego, pozwalając na minimalizację zużycia energii. Dla porównania pompy, które nie posiadają funkcji wykrywania „redukcji nocnej” w okresie zmniejszenia temperatury na kotle i otwarcia głowic termostatycznych przechodzą na maksymalne parametry mocowe, co wpływa na wzrost rocznych kosztów energii.

- Dynamic Adapt to funkcja dynamicznego dostosowania wartości zadanej w zakresie obciążenia częściowego pompy, przy przepływie mniejszym niż połowa wartości projektowej. Przyjmując za punkt wyjścia ustawioną temperaturę zadaną, pompa analizuje zapotrzebowanie na ciepło i na podstawie tej analizy ustawiona wartość zadana jest na bieżąco korygowana w trybie obciążenia częściowego. Wydajność pompy podlega tym samym stałej optymalizacji w zakresie regulacji, aż do osiągnięcia minimum energetycznego. Przy bardzo małych przepływach pompa przechodzi na hydrauliczny tryb czuwania. Jeżeli przepływ wzrośnie na skutek zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, automatycznie wzrasta moci poprzez krótki czas reakcji zapobiega się spadkowi zasilania w systemie grzewczym.

- Procedura odpowietrzania. Czas trwania procedury odpowietrzania po aktywacji wynosi 10 minut i jest odliczany na wyświetlaczu.

Montaż pompy można rozpocząć dopiero po zakończeniu wszelkich prac spawalniczych i lutowniczych oraz po ewentualnie koniecznym przepłukaniu rurociągu. Pompę należy zamontować w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym prostą kontrolę i prosty demontaż. W przypadku montażu pomp na zasilaniu instalacji otwartych, wznosząca rura bezpieczeństwa powinna być podłączona przed pompą (PN-EN 12828). Przed i za pompą trzeba zamontować armaturę odcinającą, aby ułatwić ewentualną wymianę pompy. Montaż należy wykonać tak, aby ewentualnie wyciekająca woda nie kapała na moduł regulacyjny. W tym celu górną zasuwę odcinającą trzeba ustawić z boku.

Podczas wykonywania prac termoizolacyjnych proszę zwrócić uwagę na to, aby nie zaizolować silnika pompy ani modułu. Otwory odpływowe kondensatu muszą być drożne. Montaż należy wykonywać z silnikiem pompy umieszczonym w położeniu poziomym, w sposób zapobiegający powstawaniu naprężeń. Strzałki kierunkowe na korpusie pompy i pokrywie izolacyjnej wskazują kierunek przepływu. Jeżeli położenie montażowe modułu ma zostać zmienione, korpus silnika należy obrócić w następujący sposób: podważyć śrubokrętem pokrywę izolacji termicznej i zdjąć ją, a następnie odkręcić śruby z łbem o gnieździe sześciokątnym i obrócić korpus silnika razem z modułem regulacyjnym.

Uwaga! Zasadniczo głowicę silnika należy obracać przed napełnieniem instalacji. W przypadku obracania głowicy silnika po napełnieniu instalacji, nie wyciągać głowicysilnika z korpusu pompy. Wywierając delikatny nacisk na moduł silnika obrócić głowicę silnika, tak aby z pompy nie mogła wypłynąć woda. Podczas obracania korpusu silnika, uszczelka może ulec uszkodzeniu. Uszkodzone uszczelki należy natychmiast wymienić. Ponownie wkręcićśruby z łbem o gnieździe sześciokątnym, mocno je dokręcając. Na koniec trzeba przymocować pokrywę izolacji termicznej.

Instalację należy odpowiednio napełniać i odpowietrzać. Odpowietrzenie komory wirnika pompy następuje z reguły automatycznie już po krótkim okresie pracy. Jeśli jednak konieczne jest bezpośrednie odpowietrzenie komory wirnika, można uruchomić procedurę odpowietrzania. W tym celu, naciskając i obracając przycisk, wybrać symbol odpowietrzania i włączyć go przez naciśnięcie. Następnie, obracając przycisk, włączyć funkcję (na wyświetlaczu pojawia się ON). Czas trwania procedury odpowietrzania wynosi 10 minut i jest odliczany na wyświetlaczu. W trakcie procedury odpowietrzania mogą być generowane dźwięki. Operację można przerwać na życzenie, obracając i naciskając przycisk (na wyświetlaczu pojawia się OFF).

Uwaga! Funkcja odpowietrzania usuwa nagromadzone powietrze z komory wirnika pompy. Za pomocą tej funkcji nie jest odpowietrzany system grzewczy.

W celu ustawienia wysokości podnoszenia należy, naciskając przycisk, wybrać symbol wydajności pompy. Po ponownym naciśnięciu można, obracając przycisk, zwiększyć lub zmniejszyć wysokość podnoszenia, a następnie potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku. Ustawienie fabryczne wynosi: Stratos PICO ... 1-4: 2,5 m; Stratos PICO ... 1-6: 4 m

Naciskając i obracając przycisk, dokonuje się wyboru symbolurodzaju regulacji. Przez ponowne naciśnięcie i obrót przycisku można następnie wybrać jedenz rodzajów regulacji: zmienna różnica ciśnień (Dp-v) albo stała różnica ciśnień (Dp-c), a następnie potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku.

Uwaga! Przy aktywnej funkcji Dynamic Adapt i jednoczesnej aktywacji rodzaju regulacji Dp-c następuje wyłączenie funkcji Dynamic Adapt. Jest to sygnalizowane 5-krotnym mignięciem symbolu Dynamic Adapt, napis „auto” gaśnie, funkcja Dynamic Adapt jest wyłączona. Ustawienie fabryczne: rodzaj regulacji Dp-v.

Naciskając i obracając przycisk, dokonuje się wyboru symbolu funkcji Dynamic Adapt. Poprzez ponowne naciśnięcie i obrót przycisku można następnie aktywować lub dezaktywować funkcję Dynamic Adapt. Napis „auto” sygnalizuje aktywację funkcji Dynamic Adapt. Jeżeli napis „auto” nie jest podświetlony, funkcja jest wyłączona. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku.

Uwaga! Jeżeli rodzaj regulacji Dp-c jest aktywny podczas włączania funkcji Dynamic Adapt, następuje automatyczna zmianarodzaju regulacji na Dp-v. Jest to sygnalizowane 5-krotnym mignięciem symbolu Dp-v. Ustawienie fabryczne: Dynamic Adapt Wył.

Pompa posiada jeszcze wiele innych cennych funkcji, o których warto się przekonać.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Wilo
#do ogrzewanie #instalacje #pompa #do klimatyzacja #wilo #produkty #Instalacje kanalizacyjne #Instalacje grzewcze

Więcej tematów: