Zarządca nieruchomości ma obowiązek dbania o obiekt

Podziel się:
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele/zarządcy nieruchomości mają ustawowy obowiązek dbania o place zabaw i miejsca rekreacji najmłodszych.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek dbania o obiektObowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 tej ustawy, właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.
REKLAMA:

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: gunb
#czytelnia #prawo #nieruchomości #ustawy #Prawo - tematy pozostałe

Więcej tematów: